vec
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แบบรายงานสรุปการปฎิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 
   
รหัสสถานศึกษา:
   
รหัสผ่าน :
 
 

หมายเหตุ : ให้ใช้เบราว์เซอร์ chrom" Google Chrome เท่านั้น

 

 

 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ